Home
Contact
Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de 'disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite (www.qjongmans.nl) van Administratiekantoor Q. Jongmans, die haar kantoor heeft op onyxdijk 131, Roosendaal, Nederland en is ingeschreven in het handelsregister KvK West-Brabant onder nummer 20111828. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Administratiekantoor Q. Jongmans tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Administratiekantoor Q. Jongmans expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Administratiekantoor Administratiekantoor Q. Jongmanst en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Administratiekantoor Q. Jongmans garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Administratiekantoor Q. Jongmans hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Administratiekantoor Q. Jongmans de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Administratiekantoor Q. Jongmans aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Administratiekantoor Q. Jongmans niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Administratiekantoor Q. Jongmans of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Q. Jongmans of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Q. Jongmans Is het niet toegestaan links naar sites van Administratiekantoor Q. Jongmans aan te bieden.

On line communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Administratiekantoor Q. Jongmans zendt, is niet gegarandeerd. Administratiekantoor Q. Jongmans raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Administratiekantoor Q. Jongmans te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Administratiekantoor Q. Jongmans te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Administratiekantoor Q. Jongmans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateri√ęle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Administratiekantoor Q. Jongmans op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;

  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;

  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Administratiekantoor Q. Jongmans of aan u wordt gezonden;

  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite;

  • misbruik van deze internetsite;

  • verlies van gegevens;

  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Administratiekantoor Q. Jongmans

Wijzigingen

Administratiekantoor Q. Jongmans behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.